H.E.X. Global, hierna te noemen ‘H.E.X. Global, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

H.E.X. Global neemt de bescherming van de gegevens van Opdrachtgever serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Bij de indruk van een gebrek in de beveiliging, een aanwijzing van misbruik of voor het verkrijgen van meer informatie over de beveiliging, neem dan contact op met H.E.X. Global via de volgende contactgegevens: 

CONTACTGEGEVENS: 

Westerblokker 44, 1695 AH Hoorn Nederland 

Telefoon: 085.0609295

Website: https://hexglobal.nl/

Email: info@hexglobal.nl 

Persoonsgegevens 

In het kader van haar dienstverlening en de producten die H.E.X. Global aanbiedt, verwerkt zij persoonsgegevens. H.E.X. Global verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het goed functioneren van de dienstverlening van H.E.X. Global. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door H.E.X. Global

H.E.X. Global verstrekt persoonsgegevens van Opdrachtgever alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met Opdrachtgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Persoonlijke leeromgeving 

Het [programma online platform] werkt middels een persoonlijke leeromgeving. De persoonsgegevens die gebruikt worden ten behoeve van het functioneren van [programma online platform] worden tevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden voor geen ander doeleind gebruikt dan voor het goed functioneren van het [programma online platform]. 

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Naam Bedrijfsnaam Email Telefoonnummer 

Mocht u verder vragen hebben over ons Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van geleverde producten, materialen en diensten van H.E.X. Global geniet auteursrechtelijke bescherming. H.E.X. Global of een aan haar gelieerde (rechts)persoon is de eigenaar van deze rechten. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan (delen van) deze producten, materialen, en/of diensten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan voor het in het Privacy Statement omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.E.X. Global. 

De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. Het is niet toegestaan om de materialen van H.E.X. Global te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.