HEX coaches ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden H.E.X. Global B.V

 

 1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van H.E.X. Global.
1.2. H.E.X. Global: H.E.X. Global B.V. (KvK nr. 80072828), statutair gevestigd te Pakhuistraat 3A 1621 GL in Hoorn, of info@hexglobal.nl
1.3. Coaching: persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding H.E.X. Global deelneemt.
1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die H.E.X. Global exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met H.E.X. Global.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van H.E.X. Global. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Intercompany traject) of meerdere coaching gesprekken (in het geval van coaching).
1.9. Offerte: ieder aanbod van H.E.X. Global tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen H.E.X. Global en een Opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.12. Partijen: H.E.X. Global en Opdrachtgever tezamen.
1.13. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst. H.E.X. Global mag deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. H.E.X. Global zal de nieuwe versie op haar website publiceren. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op de lopende en de toekomstige overeenkomsten tussen H.E.X. Global en Opdrachtgever, wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij H.E.X Global.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en van geval tot geval rechtsgeldig worden afgeweken.

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 14 kalenderdagen geldig.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van H.E.X. Global, inschrijving bij of Opdracht aan H.E.X. Global en aanvaarding van deze inschrijving of Opdracht door H.E.X. Global.
3.3. Een Overeenkomst zoals beschreven in lid 2 komt uitsluitend tot stand tussen H.E.X. Global en Opdrachtgever. De Overeenkomst is niet overdraagbaar aan een derde, tenzij H.E.X. Global hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden H.E.X. Global slechts indien deze door H.E.X. Global schriftelijk zijn bevestigd. H.E.X. Global kan bepalen om in een dergelijk geval af te wijken van de Offerte dan wel het overeengekomen tarief voor een opdracht.
3.5. Een (telefonisch) doelstellend gesprek waarin de leerdoelen van een Opleiding met de leerwensen van de Deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek wordt dan geacht het startmoment van de Opleiding en voorwaarde voor deelname aan die betreffende Opleiding te zijn.

3.6 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft H.E.X. Global  het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met H.E.X. Global gesloten Overeenkomsten leiden voor H.E.X. Global tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. H.E.X. Global zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen H.E.X. Global en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden H.E.X. Global dus niet. Indien H.E.X. Global de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis.
4.3. H.E.X. Global is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.. H.E.X. Global is in zo een geval gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.

 

 1. Vertrouwelijkheid

H.E.X. Global, haar medewerkers en/of door H.E.X. Global ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 

 1. Prijzen

6.1. Alle genoemde prijzen in Offerte zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2. H.E.X. Global kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
6.4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een Opleiding vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal H.E.X. Global de Opleiding verzorgen en zal er een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekend worden.

6.5 In lijn met artikel 3.4 behoudt H.E.X. Global zich het recht voor om af te wijken van de Offerte indien de Opdrachtgever de Opdracht na de totstandkoming ervan wijzigt.

 

 1. Facturering en betaling

7.1. H.E.X. Global factureert na totstandkoming van de Overeenkomst. Betaling geschiedt door een girale overboeking.
7.2. Opdrachtgever zal aan H.E.X. Global verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is H.E.X. Global gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. H.E.X. Global kan ten voordele van Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 1. Verplaatsing of annuleringen door H.E.X. Global

8.1. H.E.X. Global is gerechtigd zonder opgave van reden een Opleiding, een opleidingsmodule of een Coaching-gesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste Opleiding, opleidingsmodule of coaching gesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan H.E.X. Global betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching gesprek(ken).
8.2. H.E.X. Global is gerechtigd zonder opgave van reden een Opleiding, opleidingsmodule of een coaching gesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan H.E.X. Global betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coaching gesprek(ken), exclusief de kosten die H.E.X. Global gemaakt heeft in het kader van de Overeenkomst.

 

 1. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, heeft hij het recht de Overeenkomst met H.E.X. Global binnen 14 dagen na de totstandkoming ervan, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding en of coaching via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding. Kosteloze ontbinding voor natuurlijke personen is niet mogelijk indien de Overeenkomst binnen veertien dagen na de totstandkoming reeds is aangevangen.

9.2 De Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dient rekening te houden met het betalen van 30% van de Offerte indien hij de Overeenkomst wil ontbinden.

Annuleren trainingen

9.3. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat H.E.X. Global gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 175,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een Deelnemer zich laten vervangen, indien H.E.X. Global hiermee akkoord gaat. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan H.E.X. Global verschuldigd.
9.5. Indien een Deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Annuleren coaching
9.6. Coaching-gesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende Coaching-gesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat H.E.X. Global gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coaching gesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coaching gesprek: 100% van de prijs.
9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een Coaching-gesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten
9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat H.E.X. Global gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door H.E.X. Global gemaakte kosten (door H.E.X. Global te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 175,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door H.E.X. Global is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door H.E.X. Global gemaakte kosten (door H.E.X. Global te specificeren).

 

 1. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever na aanvang van de Opleiding en of training/coaching de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan H.E.X. Global betaalde of nog verschuldigde bedrag. De eventuele vorderingen van H.E.X. Global op Opdrachtgever worden dan per direct opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van H.E.X. Global mocht komen vast te staan, is H.E.X. Global slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Aansprakelijkheid van H.E.X. Global jegens Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met H.E.X. Global gesloten overeenkomst, is H.E.X. Global daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheid)instructies niet in acht neemt.
11.3. H.E.X. Global is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat  H.E.X. Global bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De totale aansprakelijkheid van H.E.X. Global jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een Opleiding en of training/coaching, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. Buiten de in de vorige leden genoemde gevallen rust op H.E.X. Global jegens Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van H.E.X. Global.

11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij H.E.X. Global meldt.

11.8 In geval van overmacht is H.E.X. Global niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

12.1.  De inhoud van de geleverde producten, materialen en diensten van H.E.X. Global geniet auteursrechtelijke bescherming. H.E.X. Global of een aan haar gelieerde (rechts)persoon is de eigenaar van deze rechten. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan (delen van) deze producten, materialen en/of diensten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan voor het in deze Algemene Voorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.E.X. Global.

12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. Het is niet toegestaan om de materialen van H.E.X. Global te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

 1. Persoonsgegevens

13.1. In het kader van haar dienstverlening en de producten die H.E.X. Global aanbiedt, verwerkt zij persoonsgegevens. H.E.X. Global verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het goed functioneren van de dienstverlening van H.E.X. Global. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door H.E.X. Global.

 

 1. Medewerkers van H.E.X. Global

Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die H.E.X. Global inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan H.E.X. Global verschuldigd ter hoogte van 25% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

 

 1. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar H.E.X. Global gevestigd is.

15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Geïnteresseerd?

Plan een kennismakingsgesprek.

Comments are closed.